تعمیرات سخت افزاری

خدمات این بخش شامل : برطرف کردن عیوب ظاهری از قبیل شکستگی پنل ، دکمه رامون، …. برطرف کردن error فن، رفع عیب boot failed